A KÉSZ elnöksége 2017-ben a Csanád Béla-díjat dr. Osztie Zoltán plébánosnak ítélte oda a KÉSZ életének elmúlt 20 évét meghatározó áldozatos munkájáért.

 • Archívum/Archív események
 • Aranyossy Mihály
 • 2017. november 10.
 • 107

Osztie Zoltán személye sokak számára egyet jelentett a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével, az alapító, áldott emlékű Csanád Béla professzor tisztségének „megöröklésétől” egészen 2016-os elbúcsúzásáig.

Ez a tény mindent elmond. Természetesen nem Zoltán atya nyomta rá a bélyegét a KÉSZ-re, hanem éppen az ellenkezője történt: ő próbált teljesen azonosulni a szövetséggel, és ennek rendelte alá életének, munkásságának jó részét. Az ő elkötelezettsége által ért el oda a KÉSZ, ahol ma van: olyan óraszerkezetté vált, mely nemcsak a miheztartás pontos idejét mutatja, hanem segít nekünk, keresztényeknek irányt találni a mai történelmi kor kihívásai közepette.

1958. augusztus 17-én született Budapesten. 1981. június 20-án szentelték pappá Esztergomban. Papi jelmondata a zsoltár szava: „Házadért való buzgóság emészt engem.”

Amikor édesanyjáról beszél, arcán derűs mosoly jelenik meg, szemében pedig a szeretet fénye csillog. Édesanyja tanította meg imádkozni, ő adta a kezébe a rózsafüzért, ő szerettette meg vele az egyházi énekeket. Még kamasz fiú korában eldöntötte, hogy a papi hivatást választja. Elhatározásában két fontos dolog befolyásolta: egyrészt keresztény neveltetése, melyet egy olyan többletnek vélt, amelyet vétek volna csak magának megtartani, és másokkal nem megosztani, másrészt pedig az a felismerés, hogy sok társa nem találta a helyét a világban, és eltévelyedik.

Volt káplán Érsekvadkerten, Nyergesújfalun, plébános Ásványrárón, spirituális a Központi Papnevelő Intézetben, morálteológia tanár a Veszprémi Egyetemen, lelki vezető és hittanár a budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnáziumban, plébánoshelyettes Budapesten, a belvárosi főplébánián, majd plébános a Tisztviselőtelepen. Jelenleg a Budapest–Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa.

Alig múlt harmincéves, amikor a KÉSZ tagja lett, melynek országos elnöki posztját töltötte be 1997-től 2016-ig. Osztie Zoltán népszerűségének titka a töretlen hit, a nemzetben, hazában való gondolkodás, és a megingathatatlan bizalom embertársaiban. Nyitott látókörű, építő gondolatokra figyelő. Egyénisége összefogó erejű, igazi papi példakép.

Sokáig az volt az általános vélemény, hogy az egyházat külön kell választani az államtól, hogy egy pap ne legyen közszereplő. Osztie atya ennek az ellenkezőjét vallja: egyéni és közösségi életünknek nincsen olyan része, amelyről Krisztusnak ne lenne mondanivalója. Kötelességünk az evangéliumot hirdetni, bele kell szólnunk az életünket befolyásoló kérdésekbe. A keresztény embernek feladata és kötelessége a közéleti szerepvállalás. A papnak vagy az egyháznak a politikában való részvétele nem pártpolitizálás, az egyház nem képvisel pártpolitikai érdekeket, de az összefüggéseket világosan kell látnia.

Elnökként a hét hat napjának minden óráját beosztotta. Szentmise, hittanóra, lelkigyakorlatok vezetése, jegyesoktatás, hittanosok táboroztatása, plébániai ügyek, pályázatírás, anyakönyvek rendezése, előadás, cikkírás, KÉSZ-iroda, KÉSZ-csoportok látogatása, mind-mind napi teendői közt szerepeltek. És közben gyóntat, keresztel, esket, temet, aktívan részt vállal a közösségépítésben és az ünnepek megszervezésében.

Legfontosabb elismerései, kitüntetései, melyek mutatják, hogy sokat tett a KÉSZ-ért, és a KÉSZ-en keresztül a civil társadalomért, a magyar egységért, a közjóért:

 • Magyar Rádió Nívó-díja (1992)
 • V. Kerületi Önkormányzat kitüntetése (2007)
 • Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2011)
 • Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata PRO-CIVIBUS díja (2014)
 • Magyar Érdemrend középkeresztje (2016)
 • Polgári Magyarországért Díj (2016)

Keze alatt valósultak meg a következő programok, melyeket érdemes kiemelni:

 • Ihletett cselekvés elnevezésű cselekvési terv a 2011–2016 közötti időszakra
 • Keresztény gyökerek és a boldog magyar élet c. könyv és előadássorozat
 • Aquinói Szent Tamás KÉSZ-Akadémia
 • A magyar nemzet egységének munkálása, melynek eredménye a Kárpát-medencei együttműködések megvalósulása Délvidéken, Felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben
 • Kárpát-medencei népénekgyűjtemény kiadása
 • Az idők jelei projekt

Osztie Zoltán lényeglátásának köszönhetően elnöksége alatt a KÉSZ jelentős szervezeti változáson ment keresztül: az addig szakmai műhelyekben végzett munkát felváltotta a településekhez kötődő helyi csoportok tevékenysége. Ezáltal sokkal szélesebb réteget sikerült bevonni a keresztény értelmiség közös céljaiért való küzdelembe. Ez a váltás eredményezte azt, hogy a működő csoportok száma az elmúlt húsz év alatt jelentősen megnőtt, több mint duplájára! Amellett, hogy messzemenően tiszteletben tartotta a helyi csoportok önálló működését, amiben csak lehetett, személyesen segítette, támogatta munkájukat.

A maga többezres taglétszámával napjainkban a KÉSZ az egyik legjelentősebb országos, keresztény civil szervezet. Zoltán atya elnökként tudatosan és folyamatosan arra törekedett, hogy a KÉSZ ebben az egyre növekvő formában is megfeleljen alapvető célkitűzéseinek.

Osztie Zoltán olyan személyiség, akinek konzervativizmusát alapvetően az értékek megőrzése határozza meg, de – mivel átérezte felelősségét az általa vezetett szervezet hatékony működtetéséért – nem zárkózott el akár a modern vállalatirányítási módszerek igénybevételétől sem. Javaslatára 2006-ban felmérték a KÉSZ erősségeit, gyengeségeit, és a működést ennek megfelelően módosították. Fény derült arra, hogy az Egyesület szilárd értékrenddel bíró szeretetközösség, amelynek elkötelezett helyi és országos vezetői vannak. A nemzettudat erős, az országos és helyi programok egyaránt értékesek.

Osztie Zoltán megnyerő, bizalmat sugárzó és kiváltó egyéniségével, kiváló kapcsolatteremtő képességével számos civil szervezettel épített ki szövetséget. A KÉSZ országos jellegéből adódóan az Egyesület hamarosan a civil összefogás egyik motorjává vált.

Mindezekre a kiváló emberi, lelkészi, vezetői érdemeire való tekintettel a KÉSZ elnöksége 2017-ben a Csanád Béla-díjat dr. Osztie Zoltánnak adományozza.

​Szeretettel gratulálunk Zoltán Atyának!